تاثیر ارزش شرکت و صورت جریان وجوه نقد بر سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه بیش از هر زمان دیگری سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی در بازارهای سرمایه به اطلاعات مالی قابل اتکاء تأکید دارند. کیفیت بالای گزارشگری مالی به سرمایه گذاران در برآورد بهتر ریسک و تعیین ارزش شرکت و شناسایی عوامل موثر برآن کمک نموده و منجر به بهبود تصمیم های سرمایه گذاری می گردد. اصـولاً شنـاسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت و متعاقب آن تعیین ارزش واقعی نزدیک به ارزش ذاتـی شرکت ها از اهمیت بسـزائی برخوردار می باشد . بنابراین بـرآورد ارزش آتی شرکت ها همواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بوده است. شرکت هایی که منابع مالی برای پروژه های بودجه بندی سرمایه ای را جذب می کنند، می توانند ارزش شرکت خود را افزایش دهندکه این امر خود منجر به ورود جریان وجوه نقد به فعالیت های تأمین مالی و خروج جریان های وجوه نقد به سوی فعالیت های سرمایه گذاری مطابق با اهداف شرکت می شود. نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهد که ورود جریان وجوه نقد از فعالیت های عملیاتی نمی تواند به عنوان یک نشانه مثبت متفاوت در نظر گرفته شود. از این رو می توان نتیجه گرفت بازار به دلیل مذکور به طور
فزاینده ای برای شرکت های ایرانی رقابتی است؛ علاوه بر این، استدلال کرده ایم ارزش شرکت، در صورتی که افزایش
جریان های ورودی نقدینگی حاصل از فعالیت های عملیاتی ناشی از فروش به دلیل حاشیه سود کمتر یا کاهش خرید (به دلیل کمتر شدن سهم بازار)، باشد به احتمال بالا بهبود نمی باید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات