ارائه الگوی سه شاخگی عوامل موثر بر مدیریت بهره برداری هتل های لاله ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-توسعه منایع انسانی، معاون بهره برداری و مدیر حوزه مدیر عامل ،شرکت توسعه گردشگری ایران.

چکیده

راه اندازی ،مدیریت و بهره برداری از هتل در کلیه کشور های جهان یک امر تخصصی و بسیار حساس است. هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی سه شاخگی عوامل موثر بر مدیریت بهره برداری هتل های لاله ایران که از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی میباشد. جامعه آماری اسناد و سوابق بالادستی و مقالات و پایان نامه های مرتبط با این حوزه بوده که متشکل شد از 15مقاله فارسی و 11 مقاله لاتین. روش نمونه گیری بصورت گلوله برفی وروش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش پژوهش تحلیل محتوای متنی است .اکثر روش شناسان کیفی به جای استفاده از واژگان روایی و پایایی که اساساً و از لحاظ مبانی فلسفی ریشه در پارادایم کمی دارند، از معیار اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد جهت ارجاع به ارزیابی کیفیت نتایج کیفی استفاده می کنند. در این پژوهش از استراتژیهای تامین اعتمادپذیری( هولستی، 1391 )قابل قبول بودن، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری استفاده شده است. پس از کدگذاری، مفهوم سازی و مقوله بندی، در نهایت مدل طراحی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محتوی متنی مقاله ها نشان از آن داشت که مدل سه شاخگی مدیریت بهره برداری هتل های لاله ایران دارای 22 معیار است که در سه سازه زمینه ای ، ساختاری ، رفتاری قرار داده شد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات