رابطه بین مخارج مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت با نقش تعدیل‌کنندگی گزارشگری یکپارچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مخارج مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت با نقش تعدیل‌کنندگی گزارشگری یکپارچه است. نمونه آماری این پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1390 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، داده‌ها از نرم‌افزار ره‌آورد‌ نوین ‌3 استخراج و توسط نرم‌افزار اکسل تلخیص، طبقه‌بندی شده و متغیرها محاسبه و در نهایت از طریق نرم‌افزارهای Eviews و Stata با استفاده از مدل ‌رگرسیون چندمتغیره به روش داده‌های ترکیبی در سطح اطمینان 95/0 فرضیه‌ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان‌دهنده آن است که بین مخارج زیست‌محیطی و ارزش شرکت و همچنین بین مخارج اجتماعی و ارزش شرکت رابطه مثبت معنادار وجود دارد. علاوه بر این، گزارشگری یکپارچه بر رابطه بین مخارج زیست‌محیطی و ارزش شرکت و همچنین بر رابطه بین مخارج اجتماعی و ارزش شرکت تأثیرگذاری مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات