ارتباط بین ویژگی‌های شرکت و توسعه مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد ورزقان، دانشگاه آزاد اسلامی، ورزقان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ویژگی‌های شرکت و توسعه مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش توسعه مالی با استفاده از مدل گاپتا و همکاران (2011) اندازه‌گیری شده است. ویژگی‌های شرکت شامل اندازه شرکت، سن شرکت، رشد شرکت، اهرم مالی و سودآوری شرکت می‌باشد. عدم اطمینان سیاست اقتصادی نیز با استفاده از مدل جارامیلو و سانکاک(2007) مورد سنجش قرار گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش‌شناسی از نوع علی پس از وقوع می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک 130 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته‌اند. دوره زمانی پژوهش سال‌های 1391 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه‌های صورت‌بندی شده از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، ویژگی‌های اندازه، سن، رشد و سودآوری با توسعه مالی ارتباط مثبت(مستقیم) و ریسک مالی ارتباط منفی(معکوس) دارد. در حالی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر معناداری بر ارتباط بین ویژگی‌های شرکت و توسعه مالی ندارد.

کلیدواژه‌ها