بررسی تاثیر تمرکز مالکیت مالکیت دولتی و نهادی بر محافظه‌کاری حسابداری و استقلال و خدمات حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد صحنه، دانشگاه آزاد اسلامی، صحنه، ایران.

2 دبیر آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد، هنرستان ریحانه، کارشناس ارشد حسابداری، مشهد، ایران.

3 مدرس دانشگاه فنی و حرافه ای، آموزشکده فنی و حرفه ای اهواز ، اهواز، ایران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی تاثیر تمرکز مالکیت مالکیت دولتی و نهادی بر محافظه‌کاری حسابداری و استقلال و حق الزحمه خدمات حسابرسی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس تعداد 130 شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. قلمرو زمانی تحقیق مربوط به یک دوره 7 ساله از 1394-1400 می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که فرضیه اول، تمرکز مالکیت مالکیت دولتی و نهادی رابطه مثبت و معناداری با محافظه‌کاری حسابداری و استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی دارد. همچنین فرضیه دوم، بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری حسابداری و استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد و تأیید نمی گردد. همچنین براساس فرضیه سوم مبنی بر بین مالکیت دولتی و نهادی و محافظه‌کاری حسابداری و استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات