دوره و شماره: دوره 5، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 1-170 (بهار جلد سوم) 
ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود

صفحه 47-62

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ زهرا اکبری؛ امید یعقوبی


بررسی اثر هموارسازی سود و ساختار مالکیت بر چسبندگی هزینه

صفحه 94-106

عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی؛ مرضیه روزخوش؛ عظیمه نجاری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد دهم
زمستان جلد نهم
زمستان جلد هشتم
زمستان جلد هفتم
زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول