تاثیر قابلیت های دیجیتال مارکتینگ و حسگری بازار بر عملکرد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

دیجیتالی شدن نقش مهمی در دگرگونی ساختارهای سنتی ایفا می کند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر قابلیت‌های دیجیتال مارکتینگ و قابلیت‌ حسگری بازار بر عملکرد شرکت در ایران است. این مطالعه کمی بوده و برای جمع‏آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته جمع آوری شد، 311 پرسشنامه توزیع شد و برای جمع آوری داده ها از پاسخ دهندگانی که در توزیع و تأمین سفارشات دیجی‎کالا مشغول به کار بودند از مقیاس لیکرت 5 درجه ای استفاده شد. فرضیه تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج یک همبستگی معنادار و اثر مستقیم دیجیتال مارکتینگ بر عملکرد شرکت را شناسایی کرده است. نتایج یک همبستگی معنادار و اثر مستقیم د قابلیت‌ حسگری بازار بر عملکرد شرکت را شناسایی کرده است. قابل توجه است اثر میانجی قابلیت‌ حسگری بازار ا بین رابطه دیجیتال مارکتینگ و عملکرد شرکت معنادار است.

کلیدواژه‌ها