ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی حرفه ای، شیروان، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، مدرس دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مطالعات صورت گرفته در خصوص واکنش سرمایه‌گذاران به اعلامیه‌های سود نشان داده است که وضعیت سازمانی به‌طور قابل‌توجهی بر محتوای اطلاعات این اعلامیه تأثیرگذار است. در کشورهای پیشرو، کمیته حسابرسی در شرکت‌ها تبدیل به ابزار مهمی شده است تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت کند. کمیته حسابرسی به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در روند گزارشگری مالی عمل می‌کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و اعلان سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس ‌رویدادی است. ازنظر روش تحلیل داده‌ها نیز پژوهش توصیفی- همبستگی می‌باشد. داده‌های پژوهش از لوح‌های فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، نرم‌افزار ره‌آورد نوین گردآوری شد، سپس تجزیه‌وتحلیل نهایی نیز به کمک نرم‌افزار آماری ایویوز نسخه یازدهم انجام شد؛ و نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی بر اعلان سود شرکت تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها