تاثیر ویژگی های حسابرس بر ارزش متنوع سازی شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

متنوع سازی را می‌توان شکلی از استراتژی شرکت‌ها قلمداد کرد که مدیران برای بهبود عملکرد شرکت از آن استفاده می‌کنند. استراتژی‌های متنوع سازی وضعیتی را نشان می‌دهند که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران کاهش یافته است. کاهش مشکلات نمایندگی منوط به وجود گروهی تحت عنوان حسابرسان مستقل می‌باشد که انحرافات را شناسایی و مدیران را در جهت عملکرد بهتر رهنمون می‌سازند. هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر ویژگی‌های حسابرس بر ارزش متنوع سازی شرکتی می‌باشد. برای اندازه‌گیری متنوع سازی شرکتی از شاخص آنتروپی متنوع سازی محصولات شرکت و متنوع سازی جغرافیایی استفاده شده است، همچنین برای تعیین ارزش متنوع سازی از مدل فاما و فرنچ استفاده گردید. ویژگی‌های حسابرس با استفاده از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1396 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد ویژگی‌های حسابرس( اندازه حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس) بر ارزش متنوع سازی شرکتی و جغرافیایی تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها