بررسی اثر تعدیل‌گر ویژگی‌های هیات‌مدیره بر ارتباط بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

3 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش بررسی اثر تعدیل‌گر ویژگی‌های هیات‌مدیره بر ارتباط بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت می‌باشد. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند. جامعة آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی 1390 تا 1399 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه هیئت‌مدیره اثر معناداری بر رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت ندارد اما استقلال هیئت‌مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل، تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره و تخصص مالی هیئت مدیره اثر معنادار و مثبت بر رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و ارزش شرکت دارند. همچنین، نرخ موثر مالیاتی، تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد. در ارتباط با تحلیل نتایج از دیدگاه پژوهشگر می‌توان بیان داشت که اندازه هیئت مدیره یک رابط و پیوند دهنده مهم بین شرکت و منابع خارجی آن است که مدیران برای به حداکثر رساندن عملکرد و ارزش شرکت‌های مطبوع خود به آن نیاز دارد. صرف حضور مدیران مستقل در هیئت مدیره، حاکمیت شرکتی خوب را تضمین نمی‌کند. ممکن است برخی از مدیران مستقل منصوب شوند تا فقط حداقل الزامات نظارتی را برآورده کنند. هنگامی که یک مدیر عامل چندین هیئت مدیره را به صورت همزمان اداره می‌کند، تأثیر منفی بر ارزش شرکت می‌گذارد، اما دوگانگی مدیر عامل تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت نیز می‌تواند داشته باشد. انتصاب زنان در هر هیئت مدیره باید با این انگیزه انجام شود که حضور آن‌ها ارزش مالی شرکت را افزایش دهد و صرفاً به عنوان یک حرکت نمادین برای برابری جنسیتی در نتیجه فشار‌های نهاد‌های بیرونی در نظر گرفته نشود. افزایش تخصص مالی هیئت مدیره، می‌تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها