بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه‌مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی، مدرس دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی حرفه ای، شیروان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه‌مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری است. با بهره‌مندی از روش نمونه‌گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، نمونه‌ای متشکل از 167 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 تا 1399 انتخاب گردید و با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده‌های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دوره تصدی بلند‌مدت حسابرس منجر به کاهش محافظه‌کاری حسابداری می‌گردد. همچنین فرضیه دوم حاکی از آن است که شرکت‌هایی که دارای دوره تصدی بلند‌مدت حسابرس هستند دارای گزارش‌های محافظه‌کارانه‌تری خواهند بود و در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم حاکی از آن است شرکت هایی که دارای دوره تصدی کوتاه‌مدت حسابرس هستند دارای گزارش‌های محافظه‌کارانه‌تری خواهند بود

کلیدواژه‌ها