تأثیر استراتژی‌های تجاری بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد آتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی تجاری بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد آتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر همین اساس، اطلاعات مربوط به 99 شرکت نمونه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 10 ساله از سال‌های 1390 لغایت 1399 موردبررسی قرارگرفته است. برای گردآوری و اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نشان داد که با توجه به اینکه دو متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و استراتژی اکتشافی بر عملکرد آتی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد لذا می‌توان گفت فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد قوی‌تر در شرکت‌هایی که استراتژی‌های اکتشافی را دنبال می‌کنند مرتبط است. بنابراین فرضیه اول پژوهش حاضر تأیید می‌شود. همچنین با توجه به اینکه تأثیر متقابل دو متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و استراتژی رشد بر عملکرد آتی شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارد لذا می‌توان گفت فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد قوی‌تر شرکت در میان شرکت‌های رشدی مرتبط است. بنابراین فرضیه دوم پژوهش حاضر نیز تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات