نقش کیفیت کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی بانک های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائم شهر، ایران.

چکیده

با تغییر تکنولوژی و جهانی شدن، بازارهای مالی با فشار رقابتی برای بهبود عملکرد مواجه شدند. از راه های مقابله با این فشارها، تاسیس بانک‌های خصوصی است. کمیته حسابرسی نیز به عنوان بخش مهمی از سیستم حاکمیت شرکتی، می تواند منجر به بهبود عملکرد و فرآیند گزارشگری مالی شرکت شود. هدف این تحقیق بررسی نقش کیفیت کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی بانک‌های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است. متغیر وابسته تحقیق عملکرد مالی شامل سود بانکی و نقدینگی می‌باشد متغیر مستقل تحقیق کیفیت حسابرسی شامل اندازه، استقلال، تخصص و تعداد جلسات کمیته حسابرسی می‌باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که در بانکهای خصوصی اندازه کمیته حسابرسی تاثیر مثبت و معنی داری بر سود بانکی دارد و سایر ویژگیهای کمیته حسابرسی تاثیر معنا داری بر سودبانکی ندارد. همچنین اندازه، استقلال و تخصص کمیته حسابرسی بر عملکرد بانکهای دولتی(سود و نقدینگی بانک) تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین این تاثیر در بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی است.این یافته ها نشان میدهد که با افزایش کیفیت کمیته حسابرسی عملکرد مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها