بررسی رابطه خوش‌بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری با تاثیر نقش جنسیت کمیته حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

میزان سرمایهگذاری شرکت‌ها میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد. یکی از این عوامل جریان وجوه نقد شرکت و در واقع میزان منابع مالی در اختیار برای تأمین مالی پروژه‌های جدید است. اینکه تأمین مالی سرمایهگذاریهای جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متأثر از تصمیم‌های مدیریت است ولی به‌طورکلی به نظر میرسد که هر چه جریانات وجوه‌نقدی شرکت بالاتر باشد، میزان سرمایه‌گذاریهایش افزایش یابد. هدف این پژوهش بررسی رابطه خوش‌بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری با تاثیر نقش جنسیت کمیته حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال‌های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها نشان داد که خوش‌بینی مدیریتی با حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری رابطه مثبت و معناداری دارد و جنسیت کمیته حسابرسی بر رابطه بین خوش‌بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها