تاثیر کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران.

چکیده

کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم‌های کلیدی راهبری شرکتی می‌تواند منجر به بهبود کیفیت افشا شرکت‌ها و کارایی بازار سرمایه شود. اعضای غیرموظف هیات‌مدیره نیز در تشکیل کمیته حسابرسی کارامد جهت ایفای وظیفه نظارتی، موثر هستند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1395– 1399 (120 شرکت) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و الگوی داده‌های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان داد بین اندازه کمیته ی حسابرس، استقلال کمیته حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس با ارزش شرکت رابطه وجود دارد. همچنین بین اندازه کمیته ی حسابرس، استقلال کمیته حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس با کیفیت گزارشگری مالی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها