بررسی تاثیرات تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی و مدیریت ریسک ، دانشکده حسابداری ، دانشگاه ایرانیان، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری و مالی، موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 10 شرکت بین المللی در صنایع مختلف است که در مجموع از این 10 شرکت، 15 نفر دارای شرایط جهت پاسخ به سوالات پرسشنامه به عنوان افراد مورد نظر برای حضور در جامعه آماری انتخاب شدند. با توجه به کم بودن تعداد جامعه، همین تعداد بر اساس روش تمام شماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به سوالات پرسشنامه 20 سوالی محقق ساخته این پژوهش پاسخ دادند. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون cvr و آلفای کرونباخ بررسی شد که میزان آن 788/. و 792/. بدست آمد. در ادامه از آزمون k-s جهت بررسی نرمال بودن و در ادامه از آزمون رگرسیون و نیز آزمون رتبه بندی فریدمن جهت اولویت بندی با استفاده از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج نشان داد تحریم های بین المللی در تعاملات بانکی بین المللی شرکت های ایرانی در بستر بلاک چین می تواند به عنوان یک فرصت مطرح شود و با به کارگیری بلاک چین بتوان تعاملات بانکی بین المللی را به صورت اثربخش تری اجرا و اداره نمود.

کلیدواژه‌ها