بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی حرفه ای، شیروان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی آمل، آمل، ایران.

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها موضوع حساسیت‌برانگیز و رو به توجه در سال‌های اخیر بوده است تا آنجا که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. گروهی از صاحب‌نظران معتقدند که اگرچه دولت‌ها مسئول اصلی حل مشکلات جامعه‌اند، ولی مشارکت سازمان‌ها در این زمینه راهگشاست. این دسته از صاحب‌نظران معتقدند که، ازآنجاکه امروزه، قدرت اقتصادی، از دولت‌ها به سازمان‌ها انتقال‌یافته، مشارکت سازمان‌ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از 96 شرکت پذیرفته‌شده در بورس طی دوره زمانی 1392 تا 1399 است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که شاخص‌های کلان اقتصادی بر میزان تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها