مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری شرکت ها با بازده حقوق صاحبان سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری شرکت ها با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این پژوهش بر اساس داده‌های 148 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1398 تا 1399 صورت گرفته است. بدین منظور از دو مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که بین مدیریت سود و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. و بین رفتار سرمایه گذاری شرکت ها و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها