تأثیر عدم قطعیت در فروش بر رفتار هزینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

هدفی این پژوهش بررسی تأثیر عدم قطعیت فروش بر رفتار هزینه شرکت‌های بورسی است. در راستای هدف پژوهش تعداد 140 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش داده‌های ترکیبی با بهره‌گیری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته تجزیه‌وتحلیل گردید. در این پژوهش عدم قطعیت فروش با استفاده از دو روش ریسک کاهش فروش و ریسک کلی فروش مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد ریسک کاهش فروش موجب کاهش رفتار چسبنده هزینه می‌شود و ریسک کلی فروش موجب افزایش می‌شود، به عبارتی رفتار چسبنده هزینه و رابطه معناداری و مثبتی با رفتار چسبنده هزینه دارد.

کلیدواژه‌ها