بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد با بازده مورد انتظار سهام، بازده واقعی، ریسک سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استادیار گروه حسابدارى، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد علوم و تحقیقات- مرکز آموزش بین الملل قشم، قشم، ایران.

چکیده

نگهداری پول نقد مزایا و هزینه‌های خود را دارد. هدف اصلی از نگهداشت وجه نقد کاهش شوک‌های مالی، به حداقل رساندن هزینه‌های سرمایه،اجازه دادن به پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای انجام کارآمد در صورت وجود محدودیت‌های مالی است. نگهداری وجه نقد در ذخایر یک شرکت به عنوان محافظی در برابر شوک‌های مالی آتی عمل می‌کند و شرکت‌ها تمایل به انباشت نقدینگی برای مقابله با بحران مالی احتمالی در سال‌های آینده دارند. نگهداری وجه نقد همچنین هزینه سرمایه و هزینه‌های مرتبط با تأمین مالی خارجی را به حداقل می‌رساند،انتظارات سرمایه‌گذاران از بازده سرمایه را افزایش می‌دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و بازده مورد انتظار سهام می‌باشد.
جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و 134 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 به روش حذف سامانمند انتخاب‌ شده‌اند. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین نگهداشت وجه نقد و بازده مورد انتظار سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین نگهداشت وجه نقد و ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد. بین نگهداشت وجه نقد و بازده واقعی سهام شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها