منشاء و پیامدهای مرتبط با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیر عادی بانکهای بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

ریسک اعتباری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت سیستم بانکی می باشد در همین راستا منشاء و پیامدهای مرتبط با این مهم میتواند منجر به آسیب پذیری بانک ها شود. لذا این پژوهش به بررسی منشاء و پیامدهای مرتبط با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی بانکهای بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی تاثیر منفی و معناداری دارد همچنین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی نیز بر اجزای ریسک تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها