تاثیر عدم اطمینان جریان نقدی بر هزینه تحقیق و توسعه با اثر تعدیل‌کنندگی محدودیت مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

شرکت‌ها می‌توانند به طور استراتژیک وجه نقد را برای کاهش ریسک ناشی از عدم اطمینان جریان نقدی نگهداری کنند تا نیازهای سرمایه‌گذاری شرکت روی فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای را برآورده کنند. شرکت‌هایی با محدودیت‌های مالی و ریسک جریان نقدی بالا تمایل دارند با کاهش سرمایه‌گذاری، پول نقد را پس‌انداز کنند.از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان جریان وجه نقد بر هزینه تحقیق و توسعه با نقش تعدیلی محدودیت مالی تأثیر دارد یانه؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1394 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول، متغیر عدم اطمینان جریان نقدی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با هزینه تحقیق و توسعه است و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که فرضیه متغیر تعاملی (محدودیت مالی* عدم اطمینان جریان نقدی) با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با هزینه تحقیق و توسعه است .

کلیدواژه‌ها