حکمرانی مدیران و ریسک ورشکستگی با توجه به تمرکز بازار صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

برخی از مطالعاتی که به عوامل و رویدادهایی که منجر به ورشکستگی می شوند توجه تواشته اند، ویژگی ها و فرصت طلبی مدیران و همچنین رقابت پذیری میان شرکت‌ها را در این زمینه مؤثر دانسته اند. هدف این تحقیق بررسی رابطه حکمرانی مدیران و ریسک ورشکستگی با توجه به تمرکز بازار صنعت است. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی همبستگی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 116 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ی زمانی 9 ساله بین سال‌های 1392 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد بین حکمرانی مدیران و ورشکستگی شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما هیچ یک از شاخص‌های تمرکز بازار صنعت بر این رابطه تأثیرگذار نیستند.

کلیدواژه‌ها