تاثیر دارایی‌های نامشهود بر رابطه بین رشد شرکت و ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه انواع دارایی‌های نامشهود نقش بسیار مهمی در تداوم و بقای فعالیت شرکت‌های تجاری و ارزشگذاری آن‌ها ایفا می‌نمایند. لذا وجود دارایی‌های نامشهود و نقش بسزای آنها در ایجاد ارزش برای واحدهای تجاری، حقیقتی انکار ناپذیر است که به رغم آسیب پذیر بودن و ابهامات مربوط به این دارایی‌ها، کماکان شناخت و اندازه گیری و ارایه اطلاعات پیرامون آنها را از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌نماید. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا دارایی‌های نامشهود بر رابطه بین رشد شرکت و ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول، رشد شرکت و ارزش شرکت رابطه مستقیمی دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی (دارایی نامشهود* رشد شرکت) رابطه معنادار با ارزش شرکت ندارد.

کلیدواژه‌ها