بررسی تاثیر رشد جریانهای نقدی بر عملکرد شرکت با تاکید بر درماندگی مالی و اهرم مالی در شرکتهای پدیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشجوی دکترای حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

در ادبیات حسابداری، توجه خاصی به جریانهای نقد و عملکرد شده است، در پژوهش حاضر نیز سعی گشت تا به بررسی تاثیر رشد جریانهای نقدی بر عملکرد شرکت با تاکید بر درماندگی مالی و اهرم مالی در شرکتهای بورسی پرداخته‌شود. بدین منظور از داده های، نمونه 101 شرکتی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی بین سال های 1392 تا 1400 استفاده‌گشت. روش نمونه برداری در این پژوهش مبتنی بر روش حذف سیستماتیک است و برای آزمون فرضیه های مدل از روش رگرسیون چند گانه مبتنی بر دادهای تلفیقی (panel data) استفاده می‌شود. همچنین برای تحلیل نتایج وپردازش دادها از نرم افزارهای E-views استفاده‌شد. نتایج این پژوهش نشان‌می‌دهد که متغیر رشد جریانهای نقدی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت می‌باشد. همچنین نتایج نشان‌داد درماندگی مالی و اهرم مالی به ترتیب دارای تاثیر معکوس و مستقیم بر رابطه بین رشد جریانهای نقد و عملکرد شرکتها هستند.

کلیدواژه‌ها