دوره و شماره: دوره 4، شماره 47، آبان 1400، صفحه 1-170 (پاییز جلد دوم) 
عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی

صفحه 1-16

حسن جاوید تیکمه داش؛ حسین رحمانی نوجه ده؛ فیروزه زرین ساز سرخابی


ارتباط بین سبقت در بازار کالا و مخاطره افت ارزش سهام

صفحه 17-35

شکوفه نکوئی زاده؛ فاطمه داروغه حضرتی؛ علی خردمند


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول