دوره و شماره: دوره 4، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 1-170 (تابستان جلد چهارم ) 
بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی

صفحه 33-44

رویا دارابی؛ زهرا ورکش؛ جواد درخشان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول