بررسی رابطه بین تنوع بخشی شرکت ها و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی، آبیک، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی، آبیک، ایران.

چکیده

در شرکت‌های تنوع یافته، ارتباط زیادی بین بخش‌های مختلف کسب وکار شرکت وجود دارد که بدلیل وابستگی نزدیک بین آن‌ها، منافع تمامی بخش‌های درگیر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستیابی به تعادل و توازن درونی یک شرکت تنوع یافته و حفظ منافع هر یک از طرفین رابطه اهمیت ویژه‌ای می‌یابددر این پژوهش بررسی رابطه بین تنوع بخشی شرکت ها و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1394-1398 مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی است. نمونه آماری تحقیق به روش حذفی سیستماتیک تعداد 81 شرکت انتخاب شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد بین متنوع سازی تجاری و جغرافیایی شرکت و بازده دارایی ها رابطه معناداری وجود دارد. بین کیفیت اقلام تعهدی و متنوع سازی تجاری شرکت ها رابطه وجود دارد. اما بین کیفیت اقلام تعهدی و متنوع سازی جغرافیایی شرکت ها رابطه وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها