دوره و شماره: دوره 4، شماره 38، فروردین 1400، صفحه 1-170 (بهار جلد اول) 
بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی

صفحه 20-34

احسان رجایی زاده هرندی؛ مرضیه مومنی؛ مسعود عرب‌خراسانی


فناوری RFID در قفسه‌بندی انبار و مزایای استفاده از آن

صفحه 53-65

آمنه گرامی؛ ساجده سعیدی فر؛ زهرا هوشیار؛ شکوفه زارعی کردشولی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد ششم
زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول