تاثیر تحصیلات هیئت مدیره بر عملکرد زیست محیطی با تاکید بر شفافیت اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.

چکیده

شفافیت اطلاعات مالی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر برای سرمایه‌گذاری جهت تحصیل سهام شرکت‌هاست و از آنجایی که ویژگی های فردی در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا می کند
شفافیت اطلاعات مالی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر برای سرمایه‌گذاری جهت تحصیل سهام شرکت‌هاست و از آنجایی که ویژگی های فردی در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا می کند
نظریه مدیریت عالی خصوصیات فردی مدیران ارشد بر نحوه ارزیابی یا تفسیر شرایط تاثیر گذار بوده و درنهایت بر تصمیمات آها تاثیر می گذارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی این موضوع بود که آیا شفافیت اطلاعاتی می‌تواند رابطه بین سطح تحصیلات هیئت مدیره و عملکرد زیست محیطی را تعدیل کند یا نه؟ برای بررسی این موضوع با استفاده از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1394 تا 1398 با استفاده از رگرسیون لجستیک به بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد سطح تحصیلات هیئت مدیره رابطه معناداری با عملکرد زیست محیطی دارد و همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه مشاهده شد که شفافیت اطلاعاتی رابطه بین سطح تحصیلات هیئت مدیره و عملکرد زیست محیطی را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها