تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش: مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

امروزه شرایط محیطی به حدی پیچیده و پویا و نامطمئن شده است که سازمان‌ها دیگر نمی توانند بدون نوآوری، حیات بلند‌مدت خود را تضمین کنند. هدف اصلی این پژوهش تأثیر مهارت‌های کوانتومی مدیریت در شکل‌گیری رفتار کاری نوآورانه با اتکا به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش(مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت) است. این پژوهش باتوجه به هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری 210 نفر از کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت بود که با نمونه گیری تصادفی ساده مشخص شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بود و برای تحلیل‌های آماری و آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس اس 23 ولیزرل 7/8 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که مهارت‌های کوانتومی مدیریت بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان و توانمندسازی روانشناختی کارکنان و مدیریت دانش کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی و مدیریت دانش بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. و در میان فرضیات مهارت‌های کوانتومی مدیریت بیشترین تاثیر را بر رفتار کاری نوآورانه داشت.

کلیدواژه‌ها