بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

2 حسابرس، کارشناسی ارشد حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

3 سازمان امورمالیاتی ، دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار ، دانشگاه پیام نور بستان آباد

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیک مالیاتی بر میزان اثربخشی عملکرد سازمان امور مالیاتی از دیدگاه ممیزین مالیاتی دراستان اردبیل می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مأموران مالیاتی استان اردبیل در چهار سطح سازمانی کارشناش مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی که جمعأ به تعداد 85 نفر در جریان سالهای 1397 و 1398 و 1399 می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق به دو صورت روش کتابخانه ای و روش میدانی می باشد و از پرسشنامه نیز بهره برده شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون مورد آزمون قرار می گیرد. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متغیر اجرای سامانه عملیات و خدمات الکترونیکی مالیاتی در کاهش فساد مالیاتی ، کاهش هزینه وصول مالیات ، افرایش کارایی مأموران مالیاتی ، تسهیل تحقق اجرای عدالت مالیاتی و افزایش سرعت وصول درآمدهای مالیاتی مؤثر می باشد.

کلیدواژه‌ها