بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

رفتار اجتناب مالیاتی از استراتژی‌های بااهمیت شرکت‌ها محسوب می‌شود. شرکت‌ها با استفاده از اجتناب مالیاتی می‌توانند به کاهش بار مالیاتی خود کمک نمایند. همچنین ریسک مالیاتی نیز می‌تواند به‌طور خاص از اجتناب مالیاتی نشاءت بگیرد. ریسک مالیاتی، می‌تواند از استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالی شرکت که به‌صورت مستقل از کل ریسک عملیاتی است، به وجود بیاید. شرکت‌هایی که از اجتناب مالیاتی به‌خوبی استفاده می‌کنند، می‌توانند در سودمندی سهامدارانشان از این طریق نقش داشته باشند. اجتناب از مالیات، از خلاء‌های قانونی در قانون مالیات‌ها نشأت می‌گیرد. اجتناب مالیاتی می‌تواند ریسک‌ها را به سمت بدهکاران سوق داده و موجب کاهش توانایی آن‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان شود. از سوی دیگر، اجتناب مالیاتی می‌تواند منجر به‌صرفه جویی پولی بدهکاران شود که این مسائله می‌تواند قدرت آن‌ها را در پرداخت بدهی‌هایشان تقویت کند. ازآنجاکه ریسک مالیاتی پس از کسر مالیات از جریانات نقدی کمتر قابل پیش‌بینی می‌شود، طلبکاران می‌توانند شرکت‌هایی با ریسک مالیاتی بالا را به‌عنوان بدهکاران خطرناک‌تر تشخیص دهند. ارتباط روشنی میان اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی به‌صورت یکنواخت در دسترس نیست. از این رو این تحقیق به دنبال بررسی نقش ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی است.

کلیدواژه‌ها