تأثیر بحرانهای اقتصادی و رشد اقتصادی بر چسبندگی هزینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه، پردیس ارس دانشگاه تبریز.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

هدف از مقاله حاضر تأثیر بحران اقتصادی (تحریم اقتصادی وکرونا) و رشد اقتصادی بـر چسـبندگی هزینـه روی 110شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران در دور ة زمـانی 1380تا 1398 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسة ضـرایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. بـا تفکیـک دور ة زمانی تحقیق به سه دورة رشد و رکود(کرونا)، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تمـام شـدة کـالای فـروش رفتـه و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها بـه صـورت غیـر متقـارن نسـبت بـه تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان میدهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه هـاتأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش مـی یابـد ؛ امـا رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رکـود و کرونا چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه تـأثیر منفـی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه هـای عملیـاتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شدة کالای فروش رفتـه و هزینـه هـای عمـومی واداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها