بررسی رابطه توانایی مدیریت و واکنش شدید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی سارویه، ساری، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه توانایی مدیریت و واکنش شدید سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری انبساطی و انقباضی) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس اهداف تحقیق فرضیه‌های تحقیق تدوین شد. بریا این منظور نمونه آماری این تحقیق تعداد 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1394 تا 1398 بررسی شدند. این تحقیق ازنظر روش تحقیق تجربی بوده و ازنظر هدف، کاربردی، که در آن از اطلاعات واقعی در صورت‌های مالی شرکت‌ها، برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. با توجه به اینکه داده‌های تحقیق از نوع داده‌های ترکیبی معمولی بوده برای تخمین مدل‌های اقتصادسنجی و تحلیل داده‌ها و آزمون‌ها از نرم‌افزار ایویوز استفاده‌شده است. نتایج فرضیه اول تحقیق حاکی از وجود رابطه معنادار بین توانایی مدیریت و سرمایه‌گذاری انقباضی است. نتایج فرضیه دوم تحقیق نشاندهنده عدم وجود رابطه معنادار بین توانایی مدیریت و سرمایه‌گذاری انبساطی است.

کلیدواژه‌ها