بررسی تاثیر اشتراک دانش همکار و پشتیبانی رهبری بر عملکرد نواورانه و مالی با نقش موفقیت مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی میزان، تبریز، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اشتراک دانش همکار و پشتیبانی رهبری بر عملکرد نواورانه و مالی با نقش موفقیت مدیریت دانش در سازمان و با رویکردی کاربردی در بانک تجارت تهران صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای شامل 19 پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد. مقدار AVE تمامی متغیرها نیز بالای 5/0 بوده و روایی همگرا تایید شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ و مقدار CR تمامی متغیرها نیز بالای 7/0 بدست آمده است. بنابراین پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. جامعه آماری این تحقیق پژوهش کلیه کارکنان کارکنان بانک تجارت تهران به تعداد 1364 نفر می‌باشند و پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار 302 نفر از کارکنان قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج نشان داد که تمام فرضیات مورد تایید می باشند یعنی اشتراک دانش همکار و پشتیبانی رهبری بر موفقیت مدیریت دانش تأثیر معنادار دارند. پشتیبانی رهبری بر اشتراک دانش همکار تأثیر معنادار داشت. موفقیت مدیریت دانش و عملکرد نواورانه بر عملکرد مالی تأثیر معنادار دارند. همچینین عملکرد نواورانه بر عملکرد مالی تأثیر معنادار داشت

کلیدواژه‌ها