محدودیت‌های بکارگیری مبنای تعهدی در بخش عمومی‌کشور ایران

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری. دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران .

چکیده

گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی ‎به صورت عملی در دهه 1990 میلادی آغاز شد. این حرکت به دلیل اثبات سودمندی حسابداری تعهدی در بخش عمومی‎به واسطه مطالعات علمی‎و تجربه‌های عملی انجام گرفت. ملاحظه شده است که مناسب ترین مبنای قابل استفاده در حسابداری بخش عمومی، مبنای تعهدی کامل یا حداقل تعهدی تعدیل شده است. اما، به رغم تحولات دو دهه اخیر در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی‎در جهان، هنوز در ایران از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می‎شود و حتی اصلاحات ایجاد شده در نظام بودجه بندی کشور نیز این وضعیت را تغییر نداده است. در این مقاله ضمن بررسی سیستم تعهدی و نقدی و موانع گذار به سمت سیستم حسابداری تعهدی، شرایط موجود در سیستم دولتی کشور ایران شرح داده شده وهمچنین عوامل عدم پیاده سازی مبنای تعهدی مطرح شده است. درنهایت بر اساس مطالب مربوطه، مناسب بودن سیستم های حسابداری نقدی و تعهدی در ایران ارزیابی میگردد.

کلیدواژه‌ها