معیار حسابداری ارزیابی میانداد در مقایسه باسایر معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

2 گروه حسابداری، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

چکیده

یک مجموعه‌ی سنتی از شاخص‌های عملکردی و گزارشات مربوطه، سبب می‌شود مدیران به جای تمرکز بر منابع محدود، به چندین حوزه توجه داشته باشند. بنابراین باید از آن‌ها اجتناب کرد. استفاده‌ی صحیح از سیستم مدیریتی مبتنی بر عوامل محدود کننده مستلزم بکار گرفتن مجموعه‌ی کاملی از معیارهای عملکردی پشتیبان و سیستم‌های گزارشگری است. مفهوم کلیدی نهفته پشت این سیستم جدید، استفاده از معیار یا گزارشی است که تنها و به طور تمام و کمال بر عملکرد سیستم تولیدی شرکت متمرکز است که این امر به همراه معیار عملکرد بهینه‌ی نهادینه‌شده‌ی مبتنی بر منابع محدود تحقق می‌یابد.در این مقاله به بررسی توان توضیحی حسابداری میانداد جهت سنجش عملکرد، نسبت به معیارهای سنتی در شرکتهای صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1397 و 1398 پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر وجود تفاوت معنادار معیارهای مذکور جهت سنجش عملکرد شرکت منتخب، نسبت به معیارهای سنتی می باشد

کلیدواژه‌ها