دوره و شماره: دوره 3، شماره 34، بهمن 1399، صفحه 1-180 (زمستان جلد دوم) 
بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی

صفحه 14-27

امیر سجاد برادران صدر؛ طوبی سیدصادقی نمین؛ عوض سمایی


تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی

صفحه 40-54

زهرا مرید احمدی یزدی؛ منصوره سادات غفاری؛ نادر نقش بندی


استانداردهای حسابداری ، اجرای مقررات و نوآوری

صفحه 55-73

سما افسردیر؛ فریبا شمشیری؛ مریم باوقار


تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی

صفحه 127-142

اصغر اسدیان اوغانی؛ یحیی آبریز مختاری؛ حسین رحمانی نوجه ده


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول