دوره و شماره: دوره 3، شماره 30، آبان 1399، صفحه 1-170 (پاییز جلد دوم) 
بررسی رابطه تقسیم سود و اجتناب مالیاتی

صفحه 1-11

مینایه نورائی پیله رود؛ حمیدرضا عزیزی؛ فریدون عظیمی


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس

صفحه 129-145

سعید منصوریان طبائی؛ مهدی اسماعیلی؛ احمدرضا بیاتی؛ محمدحسین مسعودی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول