دوره و شماره: دوره 3، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 1-170 (بهار جلد دوم) 
وابستگی معاملات و هزینه های حسابرسی: نقش عملکرد حسابرسی داخلی

صفحه 1-13

نادر نقش بندی؛ وحید خسروی؛ امین حیدری؛ یاسر حیدری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول