تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

بر اساس تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، زمانی که جریان ‌های نقد آزاد افزایش می‌یابد، مدیران برای سرمایه‌گذاری در پروژه ‌هایی با بازدهی منفی تشویق می‌شوند. حاکمیت شرکتی برای نظارت بر استفاده شرکت از جریان نقد آزاد در جهت اطمینان از این رویکرد که تنها پروژه‌ هایی با خالص ارزش فعلی مثبت اجرا می‌شود، به کار می‌رود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد، استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی شرکت ها بر سطح سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این راستا تعداد 110 شرکت با روش نمونه‌گیری حذفی برای دوره زمانی 1389- 1395 انتخاب گردید. از روش داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که جریان های نقد آزاد تاثیر مثبت و معنی داری بر سطح سرمایه گذاری دارد در حالیکه استقلال هیات مدیره و تمرکز مالکیت نهادی تاثیر منفی و معنی داری بر سرمایه‌گذاری دارد. بنابراین افزایش مالکیت اعضای خانواده هیئت مدیره به عنوان یک سازوکار کنترلی می‌تواند از دسترسی بیش از حد مدیران به جریان‌های نقد آزاد، بکاهد.

کلیدواژه‌ها