دوره و شماره: دوره 3، شماره 25، تیر 1399، صفحه 1-170 (تابستان جلد اول) 
مروری بر چشم اندازهای حسابرسی در حال ظهور در عصر انقلاب صنعتی چهارم

صفحه 54-68

شکیبا یوسف پور؛ زهرا حاصل دوست؛ احمد هوشمند؛ امیر شمس


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول