بررسی تاثیر روشهای فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، پرندک، ایران.

چکیده

با توجه به توسعه فناوری ، شرکت ها و بنابراین بخش حسابداری عموما تحت تأثیرعوامل ذیل قرار دارند: دیجیتالی شدن مشاغل ، پتانسیل شدید ایجاد شده توسط اینترنت ، پیامدهای داده های بزرگ و اهمیت روزافزون به داده کاوی. در این زمینه محاسبات ابری راه خود را آغاز کرد و مدلهای جدید تجاری ایجاد کرد.هدف اصلی مقاله "بررسی روشهای تاثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت اطلاعات حسابداری" بوده و هدف پژوهش حاضر توسعه و گسترش دانش موضوعی درباره تاثیر پدیده های فن آوری اطلاعات در زمینه شرکت های حسابداری و فعالیت مشاوران حسابداری می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و جامعه آماری آن شرکت های حسابداری استان تهران می باشد.در این مطالعه روشهای فناوری اطلاعات در قالب چهار مورد شامل(بلاک چین،اینترنت اشیاء،حسابداری ابری و دیتاهای بزرگ) و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.نمونه آماری شامل 35 شرکت حسابداری و روش تجزیه و تحلیل داده ها معادلات ساختاری می باشد.فرضیه های تحقیق با توجه مورد آزمون گرفت. در نهایت،. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حسابداری ابری بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر معنادار و مثبتی دارد و باقی فرضیه ها تایید نشد.

کلیدواژه‌ها