دوره و شماره: دوره 3، شماره 31، آذر 1399 (پاییز جلد سوم) 
تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار

صفحه 63-74

سعید اکبرپور؛ اسد راستکار منافی؛ علی تیرآبادی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول