دوره و شماره: دوره 3، شماره 37، اسفند 1399، صفحه 1-170 (زمستان جلد پنجم) 
سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم

صفحه 135-166

حمیدرضا ایل بیگی خمسه نژاد؛ مژگان رسول زادگان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد چهارم
بهار جلد سوم
بهار جلد دوم
بهار جلد اول