بررسی رابطه وابستگی به گروه تجاری و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، مؤسسـه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

چکیده

همزمانی قیمت سهام ابزاری برای اندازه گیری حرکت قیمت سهام است و مضافا نشان دهنده میزان اطلاعات ویژه شرکت در سطح بازار و کشور است. همزمان قیمت سهام، نشان دهنده مرتبط بودن قیمت سهام به اطلاعات منتشر شده توسط ناشر که صورت های مالی است که این می بایست حسابرسی شده باشد که به عنوان شاخص سنجش شدت عکس العمل بازار می توان درنظر گرفت. همزمانی بالاتر، شدت پایینتری از ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت را نشان می دهد و بالعکس اگر میزان همزمانی کم باشد، ارتباط اطلاعات شرکت و قیمت سهام بیشتر و بازار سهام نیز واکنش مثبت تری دارد . اگرچه به لحاظ قانونی گروه های تجاری در اکثر کشورها شخصیت حقوقی دارند اما از بعد اقتصادی و حسابداری،دارای شخصیت گزارشگری واحد می باشد.ساختار حاکمیت گروه های تجاری، مشکلات نمایندگی را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و تاحدی برطرف می کند.در پژوهش حاضر،به بررسی تاثیررابطه وابستگی به گروه تجاری و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1394 تا 1398 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 134 میباشد.دراین پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه‌ها استفاده گردید. آزمون‌ها با استفاده از نرم افزار Eviews8 و تکنیک آماری داده‌های پانلی (اثرات ثابت) صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده درا ین مطالعه نشان می دهد که بین وابستگی به گروه تجاری از نوع مستقیم و غیرمستقیم با همزمانی قیمت سهام رابطه معنادار وجود ندارد

کلیدواژه‌ها