تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 مدرس دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

3 حسابرس، کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت می‌پردازد. به منظور دست-یابی به این هدف، دو فرضیه اصلی تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، تعداد ۹۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های ۹3-۹8 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق حاکمیت شرکتی و فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان متغیر وابسته و اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده دارایی و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق پژوهش حاضر میدانی(پیمایشی) و از نظر روش از نوع علی پس رویدادی می باشد و از نظر زمان یک تحقیق کاربردی و مقطعی است، به طوری که گردآوری داده ها با استفاده از اسناد و مدارک انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است، بدان معنا که ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون محاسبه و سپس همبستگی بین متغییرها را با استفاده از ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور پس از جمع آوری داده جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معنی داری دارد. همچنین حاکمیت شرکتی از بعد مالکیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معنی‌داری دارد، اما ابعاد مالکیت مدیریتی نهادی تاثیری بر افشای مسئولیت اجتماعی ندارند.

کلیدواژه‌ها