بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

چکیده

این پژوهش به مطالعه ی بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت در شرکت های دارویی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و به شیوه پیمایشی بر اساس پرسشنامه استاندارد انجام شد که از منظر زمان به صورت مقطعی می باشد و از بعد هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران مالی و حسابداران ارشد شرکت های دارویی با تعداد 95 نفر برای نیمه دوم سال 1398 می‌باشد.نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 76 نفر می‌باشد. جهت نیل به اهداف تحقیق این اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار spss 26 و همچنین نمودار معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس با اعمال آزمون‌های آماری مناسب، با توجه به فرضیه‌های پژوهش، تجزیه‌وتحلیل گردید.
جهت گیری بازار بر سیستم های حسابداری مدیریت تاثیر مثبت و معناداری دارد.داده‌های حاصل از پژوهش نشانگر وجود همبستگی مثبت و قوی بین متغیرهای مذکور است، همچنین ضریب همبستگی پیرسون 0.659 و سطح معنی‌داری زیر پنج‌صدم شده است که رابطه معنی‌دار و مثبتی را نشان می‌دهد، یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری می‌شود.سیستم های حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.داده‌های حاصل از پژوهش نشانگر وجود همبستگی مثبت و قوی بین متغیرهای مذکور است، همچنین ضریب همبستگی پیرسون 0.752 و سطح معنی‌داری زیر پنج‌صدم شده است که رابطه معنی‌دار و مثبتی را نشان می‌دهد، یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری می‌شود. این حسابداری مدیریتی است که پایه دانش را برای کاربران داخلی ایجاد می کند و جریان اطلاعاتی را برای مدیریت قطعی تشکیل می دهد.پیشنهاد می شود که در شرکت ها سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک از هزینه های شرکت که در عمل استفاده می شوند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و در جهت اطلاع رسانی به ذینفعان از هزینه- های انجام شده گام بردارند.به مدیران پیشنهاد می‌شود در شرکت برای جذب ایده‌های خلاق، ابتکار عمل را در بازار برای ورود به بازارهای نوظهور به‌دست ‌گیرند.

کلیدواژه‌ها