بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه، پردیس ارس دانشگاه تبریز.

چکیده

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان‌ها، از جمله سیاست‌های موردتوجه همه مدیران هست، بانک‌ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. بانک‌ها باید توسط مدیرانی، مدیریت شوند که می‌توانند ارزش شرکت را افزایش دهند؛ با این حال برخی از بانک‌ها به نظر نمی‌رسد که به شدت از این الزامات پیروی کنند که ممکن است دلایلی را برای توضیح، برخی از بانک‌ها در مورد بی‌تجربگی توضیح دهد. مدیران اجرایی تصمیمات ساختاری سرمایه نامناسب را اتخاذ می‌کنند که باعث ناکارآمدی تصمیمات ساختار سرمایه می‌گردد از این رو هدف تحقیق بررسی تاثیر ویژگی مدیرعامل از جمله دوگانگی مدیرعامل، ترجبه مدیرعامل و تنوع جنسیتی مدیرعامل بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری کلیه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1398 می‌باشد که با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که ویژگی‌های مدیرعامل بر عملکرد بانک تاثیر معناداری دارد و بانک‌ها برای عملکرد بهتر از مدیران مرد استفاده کنند همچنین تجربه بالای مدیران باعث بهبود عملکرد بانک شده که این نشان دهنده این می‌باشد که باید به مدیران فرصت داد که عملکرد واقعی خودشان را نشان دهند و هرچقدر تجربه کاری آن‌ها بالا می‌رود عملکرد بانک‌ها نیز بهتر می‌گردد و علاوه بر این این تحقیق نشان داد که مرد‌ها عملکرد بهتری در اداره بهتره بانک‌ها دارند و می‌توانندعملکرد بانک رو بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها